Feed icon

LACTOGROW® Saat Indah Grow Happy

TERMA DAN SYARAT

A. Jadual bagi Syarat Penyertaan

 

1. Penganjur:

Nestlé Products Sdn. Bhd. [197901000966] [“Penganjur”].

2. Promosi:

PROMOSI NESTLÉ LACTOGROW® SAAT INDAH GROW HAPPY DI SEMENANJUNG MALAYSIA [“Promosi”].

3. Tempoh Promosi:

Promosi bermula jam 00:00:00 pada 01/06/2021  dan ditutup jam 23:59:59 pada 31/07/2021.

4. Kelayakan:

Promosi ini dibuka kepada semua penduduk individu yang sah Semenanjung Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas pada permulaan Tempoh Promosi, dan dengan dokumen pengenalan yang sah dan beralamat rumah di Semenanjung Malaysia.  Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri.

5. Kaedah Penyertaan:

a.     Promosi ini terdiri daripada dua aspek:

      i.         adalah program penebusan ["Penebusan"] dan;

     ii.         adalah peraduan ["Peraduan"].

 

b.     Untuk menyertai Promosi, hantarkan penyertaan anda dan untuk senarai lengkap Outlet turut serta [“Outlet”], sila layari Laman Web Promosi di https://www.startwell.nestle.com.my/ms/lactogrow-saat-indah-grow-happy/wm atau imbas kod QR yang ditunjukkan pada Risalah Promosi.

 

c.     Semua Penyertaan Layak yang diterima untuk Promosi untuk mengambil bahagian dalam Penebusan akan secara automatik mengambil bahagian dalam Peraduan ini untuk berpeluang memenangi hadiah berdasarkan Terma dan Syarat mengikut Klausa 9 hingga Klausa 16 di bawah.

 

d.     Penebusan adalah terhad kepada tujuh ribu lima ratus [7500] Penyertaan pertama yang layak sepanjang Tempoh Promosi. Sekiranya Baucar ditebus sepenuhnya, pihak Penganjur akan mengemas kini status dalam Laman Web Promosi dan/atau akan diberitahu oleh promoter di Outlet yang terpilih. Semua penyertaan layak yang diterima selepas itu masih layak untuk menyertai Peraduan dan secara automatik akan disertakan untuk Peraduan oleh Penganjur.

6. Penebusan Dalam Kedai:

a.     Penebusan A: Untuk menebus rebat RM30 Touch ‘n Go eWallet , anda mesti membeli dalam satu resit tiga [3] NESTLÉ LACTOGROW® 3 dan/atau 4 [1.3kg] dalam satu resit tunggal dari mana-mana Outlet semasa Tempoh Promosi. Ia terhad kepada tiga ribu [3000] penebusan sahaja.

 

b.     Penebusan B: Untuk menebus rebat RM15 Touch ‘n Go eWallet , anda mesti membeli dalam satu resit tiga [3] NESTLÉ LACTOGROW® Aktif 1-3 dan/atau 4-6 [900g] dalam satu resit tunggal dari mana-mana Outlet semasa Tempoh Promosi. Ia terhad kepada empat ribu lima ratus [4500] penebusan sahaja.

 

c.     Resit boleh didapati dalam bentuk resit bercetak atau resit bertulis dari sistem Point of Sale dan/atau e-invois untuk pembelian dalam talian ["Resit"].

 

d.     Resit mesti mengandungi Produk yang dibeli, tarikh pembelian, jumlah pembelian, nombor resit dan nama dan/atau logo Outlet di mana pembelian dibuat ["Butiran Resit"]. Jika tidak tertera, Resit mesti dicap dengan cap rasmi Outlet di mana pembelian dibuat.

 

e.     Penghantaran Penyertaan melalui Laman Web Promosi:

      i.         Layari Laman Web Promosi atau Imbas kod QR.

     ii.         Lengkapkan butiran yang diperlukan ["Butiran Peribadi"] dalam Borang Web yang disediakan di Laman Web Promosi.

    iii.         Tangkap satu [1] gambar/imej [“imej”] yang jelas dan boleh dibaca Resit lengkap dengan Butiran Resit anda. Satu [1] Imej mesti mengandungi satu [1] gambar Resit sahaja.

    iv.         Muat naik Imej ke atas Borang Web dan hantar [“Penyertaan”].

 

f.      Penganjur akan memproses semua Penyertaan yang diterima. Penyertaan yang tidak lengkap akan dibatalkan. Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan mana-mana Penyertaan dengan Resit yang dicetak semula dan/atau Resit yang berulang dan/atau Imej yang mengandungi lebih daripada satu [1] Resit.

 

g.     Peserta hanya boleh menebus maksima dua [2] set sama ada Penebusan A dan/atau B sepanjang Tempoh Promosi.

       Sebagai contoh:

       Sepanjang Tempoh Promosi, anda boleh menebus satu [1] set Penebusan  

       A dan satu [1] set Penebusan B sahaja;

       ATAU dua [2] set Penebusan A sahaja;

       ATAU dua [2] set Penebusan B sahaja.

 

h.     Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur.

 

i.      Penganjur berhak untuk meminta bukti Resit asal [salinan cetak] dan dokumen pengenalan sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak dokumen tersebut apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan dan pelucutan rebat Touch ‘n Go eWallet.

 

7. Pemenuhan Penebusan:

a.     Kod pin rebat Touch ‘n Go eWallet akan dikreditkan secara langsung oleh Touch ‘n Go ke nombor telefon bimbit Peserta yang layak yang diberikan oleh Peserta dalam masa dua puluh [20] hari bekerja dari tarikh penghantaran.

 

b.     Sekiranya kredit langsung gagal dihantar ke nombor telefon bimbit Peserta kerana Peserta bukan pengguna Touch 'n Go, Penganjur akan menghantar kod pin rebat Touch' n Go eWallet melalui SMS ke nombor telefon bimbit Peserta.

 

c.     Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk melanjutkan jangka masa yang difikirkan perlu oleh Penganjur. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Peserta tidak menerima atau terdapat penangguhan penghantaran kod pin rebat Touch ‘n Go eWallet kepada Peserta. Semua rebat Touch ‘n Go eWallet yang tidak dituntut akan dibatalkan.

 

d.     Semua Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau membekalkan rebat Touch ‘n Go eWallet dan terma dan syarat yang disertakan pada rebat Touch ‘n Go eWallet, jika ada.

 

e.     Pihak Penganjur mengekalkan hak untuk menggantikan sebarang rebat Touch ‘n Go eWallet dengan barangan lain yang sama nilainya, bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Semua rebat Touch ‘n Go eWallet disediakan dalam“keadaan sedia ada” dan tidak boleh ditukar dengan kredit, barangan lain atau baucar secara sebahagian atau sepenuhnya.

 

8. Tarikh Tutup Penyertaan:

Semua Penyertaan mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum jam 23:59:59 pada 31/07/2021. Semua Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Promosi yang berkenaan akan dibatalkan secara automatik.

9. Peraduan:

a.     Hadiah Peraduan: Terdapat sejumlah tiga [3] Hadiah Utama untuk dimenangi sepanjang Tempoh Promosi. Sila rujuk Terma dan Syarat Klausa 10.

 

b.     Eksklusif di TESCO/LOTUS’S: Untuk Peserta dengan pembelian dari mana-mana outlet TESCO/LOTUS’S akan berpeluang memenangi hadiah tambahan. Sila rujuk Terma dan Syarat Klausa 12.

 

c.     Eksklusif di ECONSAVE: Untuk Peserta dengan pembelian dari mana-mana outlet ECONSAVE akan berpeluang memenangi hadiah tambahan. Sila rujuk Terma dan Syarat Klausa 14.

 

10. Hadiah Utama Peraduan:

 

a.     Terdapat sejumlah tiga [3] Hadiah Utama berupa Pengubahsuaian Kawasan Permainan [“Pengubahsuaian”] di rumah oleh Decalyca Lab bernilai RM10000 setiap satu.

 

b.     Semua Pemenang akan dihubungi oleh Decalyca Lab dalam masa 6 - 8 minggu dari akhir Tempoh Promosi. Pemenang mesti memberikan alamat rumah mereka untuk tempat Pengubahsuaian.

 

c.     Decalyca Lab akan berunding dengan Pemenang secara langsung mengenai perancangan dari Pengubahsuaian Kawasan Permainan bernilai RM10000, pelan, jadual, garis masa dan pelaksanaan dengan sebaik mungkin dan memastikan bahawa keseluruhan Pengubahsuaian Kawasan Permainan akan bernilai RM10000 sama ada dalam bentuk pengubahsuaian dan/atau barangan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kos tambahan melebihi RM10000. Reka bentuk dari Pengubahsuaian Kawasan Permainan akan merangkumi beberapa elemen jenama NESTLÉ LACTOGROW® iaitu warna, lukisan dan lain-lain.

 

d.     Semua Pemenang diminta untuk mengakui dan menandatangani Terma & Syarat Hadiah Utama untuk bersetuju dan mematuhi terma dan syarat seperti yang dirundingkan dan ditetapkan oleh Decalyca Lab dan Penganjur sebelum pemenuhan Hadiah Utama. Sekiranya Pemenang menolak untuk menandatangani Terma & Syarat Hadiah Utama, Penganjur akan membatalkan Hadiah Utama tanpa memberikan sebarang pampasan.

 

e.     Penambahan kepada Terma & Syarat Hadiah Utama, Penganjur boleh meminta dan menggunakan satu [1] video dan/atau gambar 'SEBELUM' Pengubahsuaian dan satu [1] video dan/atau gambar 'SELEPAS' Pengubahsuaian dan/atau gambar tempat Pengubahsuaian Pemenang dan nama Pemenang, dan/atau yang menyerupainya untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan promosi barangan atau perkhidmatan Penganjur tanpa pampasan, dan menerusi mana-mana media. Pemenang akan melakukan semua perkara yang diperlukan untuk melaksanakannya sebelum Pengubahsuaian bermula dan sejurus selepas Pengubahsuaian selesai dan bersetuju bahawa Pemenang tidak berhak menuntut hak milik atau bentuk pampasan lain ke atas bahan tersebut.

 

f.      Semua Hadiah Utama disediakan dalam "keadaan sedia ada" dan tidak dapat ditukar dengan wang tunai, kredit dan barang-barang lain dan/atau baucar sama ada sebahagian atau sepenuhnya. Sekiranya Pemenang menolak dan/atau atau tidak bersetuju untuk menerima Pengubahsuaian sama ada sebahagian atau sepenuhnya, Penganjur akan membatalkan Hadiah Utama tanpa memberikan apa jua pampasan.

 

g.     Semua Pemenang mesti mematuhi terma dan syarat pesta yang mengatur dan/atau membekalkan Hadiah Utama dan terma dan syarat yang disertakan pada Hadiah Utama.

 

11. Maklumat Pengadilan – Hadiah Utama:

a.     Sebagai sebahagian daripada proses pemilihan pemenang, Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri untuk setiap Penyertaan yang diterima dan diluluskan untuk Penebusan dan sekiranya Penebusan telah ditebus sepenuhnya, untuk Peraduan oleh Penganjur untuk menjadi Penyertaan yang berjaya sepanjang Tempoh Promosi mengikut Resit dikemukakan [masing-masing adalah "Penyertaan Layak" dan secara kolektif "Penyertaan Layak"]. Satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1".

 

b.     Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan akan disusun kira dan dicampurkan untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak [“Jumlah Penyertaan Layak"]. Andainya Jumlah Penyertaan Layak ialah 22085, Penganjur akan mengira dan memilih berdasarkan yang berikut:  

        i.         Pemilihan tiga [3] Finalis Hadiah Utama: 22085 ÷ 3 = 7361.6. Oleh sebab pembahagian 22085 dengan 3 akan menghasilkan nombor dengan nilai perpuluhan, nombor 7361.6 akan dibundarkan ke bawah kepada 7361. Tiga [3] Peserta dengan Penyertaan Layak yang diberikan nombor bersiri berikut akan dipilih: 7361*, 14722* dan 22083 [*contoh pengiraan:  7361, 7361+7361=14722, 14722+7361= 22083].

 

12. Hadiah Eksklusif di TESCO/LOTUS’S:

Terdapat dua ratus tujuh belas [217] hadiah untuk dimenangi eksklusif di TESCO/LOTUS’S sepanjang Tempoh Promosi seperti di bawah:. 

 

a.     Terdapat satu [1] Hadiah Utama berupa Pengadun Berdiri Kitchen Aid

4.8L (5KSM150PSBER) [warna rawak].

 

b.     Terdapat tiga [3] Hadiah Pertama berupa Pengering dan Pelurus Rambut GDH [warna rawak].

 

c.     Terdapat lima [5] Hadiah Kedua berupa Ketuhar Gelombang Mikro Samsung (MG23T5018CN/SM) [warna rawak].

 

d.     Terdapat lapan [8] Hadiah Ketiga berupa Air-fryrer Essential Philips 4.1L  (HD9200/91) [warna rawak].

 

e.     Terdapat dua ratus [200] Hadiah Sagu Hati berupa baucar RM50 TESCO/LOTUS’S yang bertarikh luput pada 31hb Januari 2022.

 

13. Maklumat Pengadilan – Hadiah Eksklusif di TESCO/LOTUS’S :

a.     Untuk memilih Finalis,  SEMUA Penyertaan Layak dengan resit TESCO/LOTUS’S dikumpul dan diproses oleh Penganjur sepanjang Tempoh Promosi akan secara berasingan diperuntukkan satu set nombor bersiri bermula dari nombor bersiri "1".

 

b.     Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak dengan resit TESCO/LOTUS’S akan disusun kira dan dicampurkan untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak dengan resit TESCO/LOTUS’S [“Jumlah Penyertaan Layak TESCO/LOTUS’S"]. Andainya Jumlah Penyertaan Layak TESCO/LOTUS’S ialah 5177, Penganjur akan mengira dan memilih finalis [“Finalis”] untuk memenangi hadiah berdasarkan yang berikut: 

     i.         Pemilihan satu [1] Finalis Hadiah Utama: 5177 ÷ 2 = 2588.50. Oleh sebab pembahagian 5177 dengan 2 akan menghasilkan nombor dengan nilai perpuluhan, nombor 2588.50 akan dibundarkan ke bawah kepada 2588. Peserta dengan Penyertaan Layak TESCO/LOTUS’S yang diberikan nombor bersiri 2588 akan dipilih.

    ii.         Pemilihan tiga [3] Finalis Hadiah Pertama: 5177 ÷ 3 = 1725.66. Oleh sebab pembahagian 5177 dengan 3 akan menghasilkan nombor dengan nilai perpuluhan, nombor 1725.66 akan dibundarkan ke bawah kepada 1725. Peserta dengan Penyertaan Layak TESCO/LOTUS’S yang diberikan nombor bersiri berikut akan dipilih: 1725*, 3450* dan 5175* [*contoh pengiraan:  1725, 1725+1725=3450, 3450+1725=5175].

   iii.         Pemilihan lima [5] Finalis Hadiah Kedua: 5177 ÷ 5 = 1035.40. Oleh sebab pembahagian 5177 dengan 5 akan menghasilkan nombor dengan nilai perpuluhan, nombor 1035.40 akan dibundarkan ke bawah kepada 1035. Peserta dengan Penyertaan Layak yang diberikan nombor bersiri berikut akan dipilih: 1035*, 2070*, 3105*, 4140 dan 5175 [*contoh pengiraan:  1035, 1035+1035=2070, 2070+1035=3105].

   iv.         Pemilihan lapan [8] Finalis Hadiah Ketiga: 5177 ÷ 8 = 647.25. Oleh sebab pembahagian 5177 dengan 8 akan menghasilkan nombor dengan nilai perpuluhan, nombor 647.25 akan dibundarkan ke bawah kepada 647. Peserta dengan Penyertaan Layak TESCO/LOTUS’S yang diberikan nombor bersiri berikut akan dipilih: 647*, 1294*, 1941*, 2588 dan seterusnya [*contoh pengiraan:  647, 647+647=1294, 1294+647=1941].

    v.          Pemilihan dua ratus [200] Finalis Hadiah Sagu Hati: 5177 ÷ 200 = 25.85. Oleh sebab pembahagian 5177 dengan 200 akan menghasilkan nombor dengan nilai perpuluhan, nombor 25.28 akan dibundarkan ke bawah kepada 25. Peserta dengan Penyertaan Layak TESCO/LOTUS’S yang diberikan nombor bersiri berikut akan dipilih: 25*, 50*, 75*, 100 dan seterusnya [*contoh pengiraan:  25, 25+25=50, 50+25=75].

 

 

14. Hadiah Eksklusif di ECONSAVE:

Terdapat sejumlah satu ratus [100] hadiah berupa baucar ECONSAVE bernilai

RM50 setiap satu untuk dimenangi eksklusif di ECONSAVE sepanjang Tempoh

Promosi.

15. Maklumat Pengadilan – Hadiah Eksklusif di ECONSAVE:

a.     Untuk memilih Finalis,  SEMUA Penyertaan Layak dengan resit ECONSAVE dikumpul dan diproses oleh Penganjur sepanjang Tempoh Promosi akan secara berasingan diperuntukkan satu set nombor bersiri bermula dari nombor bersiri "1".

 

b.     Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak dengan resit ECONSAVE akan disusun kira dan dicampurkan untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak dengan resit ECONSAVE [“Jumlah Penyertaan Layak ECONSAVE"]. Andainya Jumlah Penyertaan Layak ECONSAVE ialah 5050, Penganjur akan mengira dan memilih finalis [“Finalis”] untuk memenangi hadiah berdasarkan yang berikut: 

     i.         Pemilihan satu ratus [100] Finalis Hadiah: 5050 ÷ 100 = 50.50. Oleh sebab pembahagian 5050 dengan 100 akan menghasilkan nombor dengan nilai perpuluhan, nombor 50.50 akan dibundarkan ke bawah kepada 50. Peserta dengan Penyertaan Layak ECONSAVE yang diberikan nombor bersiri berikut akan dipilih: 50*, 100*, 150*, 200 dan seterusnya [*contoh pengiraan:  50, 50+50=100, 100+50=150].

 

f. Terma Tambahan:

a.     Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih Peraduan Hadiah Utama, Eksklusif di TESCO/LOTUS’S dan Eksklusif di ECONSAVE masing-masing melalui WhatsApp melalui nombor telefon bimbit yang diterima Penganjur dalam Borang Web. Setiap Finalis yang terpilih akan diberi satu [1] soalan untuk dijawab. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah. Kegagalan untuk menjawab dengan betul dan/atau kegagalan untuk menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dalam masa yang dinyatakan akan mengakibatkan pembatalan Hadiah. Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya Finalis terpilih tidak boleh dihubungi atas apa jua sebab.

 

b.     Untuk Hadiah Peraduan, setiap peserta hanya boleh memenangi di sepanjang tempoh Promosi:

     i.         Satu [1] Hadiah Utama;

    ii.         Satu [1] Hadiah Eksklusif di TESCO/LOTUS’S dan;

   iii.         Satu [1] Hadiah Eksklusif di ECONSAVE.

 

c.     Semua hadiah TESCO/LOTUS’S dan ECONSAVE akan dipindahkan kepada pemenang dalam masa 6 - 8 minggu dari 31/07/2021. Penganjur akan memberitahu semua pemenang melalui surat dan/atau WhatsApp mengenai butiran dan hadiah penghantaran dan terma dan syarat hadiah yang ditetapkan oleh pembekal pihak ketiga. Penganjur berhak untuk melanjutkan jangka masa yang dinyatakan di bawah klausa ini disebabkan alasan di luar kawalan Penganjur.

 

d.     Semua hadiah yang tidak dituntut selepas tarikh akhir yang ditetapkan oleh Penganjur untuk pengambilan hadiah akan dilucutkan.

 

e.     Pihak Penganjur mengekalkan hak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya sekiranya hadiah asal yang ditawarkan tidak tersedia.

 

f.      Penganjur tidak termasuk tanggungjawabnya dan semua tanggungjawab yang timbul daripada penangguhan, pembatalan, kelewatan atau perubahan atau pengubahsuaian pada Promosi atau hadiah atau disebabkan oleh keadaan lain yang tidak dijangka dan di luar kawalan Penganjur seperti campur tangan pihak pemerintah, kekacauan awam, rusuhan, perang, mogok, tindakan keganasan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tindakan keganasan, permusuhan, kecemasan nasional, atau berlakunya epidemik/pandemik) dan untuk sebarang tindakan atau keingkaran oleh mana-mana pembekal atau vendor pihak ketiga.

 

g.     Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang berlaku pada hadiah semasa proses penghantaran. Sebarang kos tambahan lain (seperti perbelanjaan perjalanan, kos pengangkutan, duti dan cukai) yang terlibat untuk menebus atau mengambil hadiah akan ditanggung oleh pemenang di atas kos mereka sendiri.

 

 

Jadual bagi Syarat Penyertaan ini mesti dibaca bersama dengan Syarat Penyertaan dan Notis Privasi yang boleh didapati di https://www.startwell.nestle.com.my/ms/lactogrow-saat-indah-grow-happy/wm secara kolektif dinamakan “Terma dan Syarat”, yang akan mengikat semua peserta yang menyertai Promosi ini (selepas ini dirujuk sebagai  “Peserta”, “Anda”).

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B.    Syarat Penyertaan

 

1.    Pengenalan

1.1       Syarat-syarat Penyertaan ini mesti dibaca bersama dengan Jadual Syarat Penyertaan,  secara kolektif dinamakan “Terma dan Syarat”, yang akan mengikat semua Peserta [dan ibu bapa/penjaga Peserta yang sah, jika Peserta bawah umur] yang menyertai Promosi ini [selepas ini dirujuk sebagai  “Peserta”, “Anda”]. Jika terdapat sebarang ketidakseragaman antara syarat Penyertaan ini dan Jadual Syarat Penyertaan, Jadual Syarat Penyertaan hendaklah diguna pakai. Setiap terma yang berhuruf besar jika tidak dinyatakan selainnya di dalam ini hendaklah mempunyai maksud yang ditakrifkan untuk terma sedemikian dalam Jadual Syarat Penyertaan. Terma yang ditakrifkan boleh digunakan untuk bentuk mufrad dan jamak mengikut keadaan.

1.2       Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa memberi notis terlebih dahulu, dan tanpa menanggung sebarang liabiliti terhadap sesiapa, pada bila-bila masa  mengubah Terma dan Syarat termasuk mengubah Tempoh Promosi, membuat penggantian Premium, membatalkan, menamatkan atau menggantung Promosi secara keseluruhan atau sebahagian. Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat, Peserta bersetuju bahawa Penyertaan berterusan mereka dalam Promosi akan menandakan penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat [sebagaimana yang diubah]. 

1.3       Keputusan Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Promosi termasuk pengadilan dan pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan tidak boleh dipertikaikan oleh semua Peserta, dan surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayani.

 

 1. Penyertaan Promosi

 

2.1       Dengan mengemukakan Penyertaan untuk Promosi ini, Peserta dianggap sudah memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

2.2       Semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung dan/atau timbul daripada Penyertaan dalam Promosi, termasuk tanpa terhad kepada caj telekomunikasi, rangkaian, Khidmat Pesanan Ringkas [SMS], pos dan semua caj lain sedemikian dan perbelanjaan sendiri yang mungkin dibelanjakan oleh Peserta semasa atau berhubung dengan Promosi hendaklah ditanggung oleh Peserta.

2.4       Bukti penghantaran Penyertaan bukan bukti penerimaan, dan Penganjur tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang Penyertaan yang lewat, hilang, rosak dan/atau Penyertaan yang tidak diterima. Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telekomunikasi, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan Penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet.

 

 1. Kelayakan A

 

3.1       Jika umur kelayakan Peserta sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Syarat Penyertaan iaitu di bawah lapan belas [18] tahun, Peserta dikehendaki mendapatkan kebenaran bertulis [dalam bentuk yang ditetapkan oleh Penganjur], daripada ibu bapa/penjaga mereka yang sah sebelum menyertai Promosi dan mengemukakan sebarang maklumat peribadi.

3.2       Penganjur boleh meminta Peserta memberikan bukti kelayakan untuk menyertai Promosi termasuk tanpa had, dokumen pengenalan, dan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga mereka yang sah dalam kes Peserta di bawah umur  lapan belas [18] tahun.

 

 1. Kelayakan B

 

Kumpulan orang di bawah tidak layak untuk menyertai Promosi:

[a]       Kakitangan Penganjur dan syarikat-syarikat dalam kumpulannya dan ahli keluarga terdekat mereka [suami isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, dan suami isteri mereka]; dan

[b]       Kakitangan agensi Penganjur yang ada kaitan dengan Promosi dan ahlikeluarga terdekat mereka [suami isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, dan suami isteri mereka].

 

 1. Perlucutan Kelayakan

 

5.1       Penyertaan berikut akan disingkirkan:

[b]       Penyertaan yang tidak jelas, tidak lengkap, berulang, salinan, tidak boleh dibaca atau tidak betul; dan/atau

[b]       Penyertaan yang melanggar Terma dan Syarat, mana-mana undang-undang dan/atau peraturan yang berkuat kuasa.

5.2       Selain itu, Penganjur berhak untuk melucutkan kelayakan mana-mana Peserta yang:

[a]        menjejaskan, telah atau cuba menjejaskan perjalanan Promosi dengan pemalsuan, penipuan atau perdayaan; dan/atau

[b]       tidak layak atau tidak dapat mengemukakan bukti kelayakan untuk menyertai Promosi apabila diminta untuk pengesahan Penganjur.

5.3       Sekiranya perlucutan kelayakan berlaku selepas Premium diberikan, Penganjur berhak untuk menuntut pemulangan Premium atau bayaran nilainya daripada Peserta yang lucut kelayakan.

 

 1. Premium

 

6.1       Penganjur, ejen, penaja dan wakilnya tidak bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta yang gagal mengutip Premium menurut ketetapan Tuntutan Premium/Tarikh Penghantaran dalam apa keadaan sekalipun. Penganjur berhak menentukan pengurusan Premium yang tidak dituntut.

6.2       Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana Premium dengan barangan yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Premium sama sekali tidak boleh dipindah milik, diserah hak, ditukar atau ditebus oleh Peserta dalam apa-apa bentuk lain atau cara lain daripada yang ditetapkan oleh Penganjur.

6.3       Sebarang kos tambahan yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Jadual Syarat Penyertaan berkaitan Premium hendaklah ditanggung oleh Pemenang.

6.4       Semua Premium mesti diambil menurut terma dan syarat Penganjur, ejennya, penaja atau pihak ketiga yang menyediakan Premium.

6.5       Premium diberikan berasaskan “keadaan sedia ada.” Premium hendaklah digunakan/diambil atas risiko Peserta sepenuhnya dan Penganjur sama sekali tidak memberi sebarang jaminan mahupun menanggung sebarang liabiliti berhubung dengan Premium setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang.

6.6       Premium hendaklah dituntut sendiri melainkan Penganjur menetapkan cara lain untuk kutipan.

6.7       Jika Peserta bawah umur 18 tahun dan diisytiharkan sebagai pemenang Premium, Peserta mesti ditemani oleh ibu bapa/penjaga mereka yang sah sepanjang upacara penyampaian Premium.

 

 1. Publisiti

 

Penganjur boleh menggunakan Penyertaan Peserta termasuk tanpa terhad kepada gambar, lukisan, teks, dan kandungan atau maklumat lain yang dikemukakan untuk tujuan Promosi [secara kolektif dinamakan “Bahan”], dan nama Peserta, dan/atau persamaannya, untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan Promosi mana-mana barangan atau perkhidmatan Penganjur, untuk tempoh tidak terhad di seluruh dunia tanpa pampasan, dan dalam mana-mana media. Peserta hendaklah melakukan segala perkara yang perlu untuk tujuan ini jika diminta oleh Penganjur.

 

 1. Hak Milik Intelektual

 

Peserta bersetuju bahawa semua hak milik intelektual dalam mana-mana kandungan dan/bahan yang dikemukakan, dibuat atau dicipta oleh Peserta berkaitan dengan Promosi dan sebarang hasil kerja terbitan yang timbul daripadanya secara kekal dan tanpa syarat akan menjadi hak, kepunyaan dan milik Penganjur. Penganjur berhak untuk menggunakan dan mengubah suai bahan atau hasil kerja sedemikian dalam apa cara sekalipun yang dianggap sesuai tanpa pampasan kepada Peserta dan Peserta mengetepikan segala haknya ke atas bahan atau hasil kerja sedemikian.

 

 1. Indemniti

 

Setiap Peserta bersetuju untuk melindungi, melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Penganjur, syarikat pegangan, anak syarikat atau syarikat berkaitannya sebagaimana ditetapkan dalam Akta Syarikat 2016 [“Kumpulan Nestlé Malaysia”], para pengarah, pegawai, kakitangan, ejen, penaja dan/atau wakilnya daripada sebarang dan segala kerugian, hak, tuntutan, tindakan dan kerosakan [termasuk kerosakan khas, tidak langsung dan lanjutan] yang timbul daripada atau ditanggung akibat Penyertaan Peserta dalam Promosi, penerimaan dan/atau penggunaan mana-mana Premium, Penyertaan Peserta dan/atau persamaannya berkaitan dengan Promosi atau pelanggaran Terma dan Syarat,

 

 1. Had Liabiliti

 

10.1     Penyertaan Peserta dalam Promosi adalah atas risiko Peserta sendiri.

10.2     Penganjur, Kumpulan Nestlé Malaysia, para pengarah, pegawai, kakitangan, ejen, penaja dan/atau wakilnya tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas mana-mana Peserta berhubung dengan sebarang kehilangan atau kerosakan dan sebagainya yang dialami, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan secara tidak langsung atau berbangkit, atau bagi kecederaan diri yang dialami atau ditanggung oleh Peserta yang timbul daripada atau berkaitan dengan Penyertaan Peserta dalam Promosi, dan juga penebusan dan/atau penggunaan mana-mana Premium yang dimenangi.

 

 1. Am

 

11.1     Penganjur, ejen, penaja dan/atau wakilnya tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk menunaikan mana-mana kewajipan mereka berhubung dengan Promosi dan Terma dan Syarat jika mereka tidak dapat berbuat demikian disebabkan keadaan di luar kawalan mereka dan dalam keadaan sedemikian mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk membayar pampasan kepada Peserta dalam apa cara sekalipun.

11.2     Sebarang nama, tanda perdagangan atau logo yang digunakan dan/atau diterbitkan semula dalam mana-mana bahan [termasuk bahan pemasaran dan Promosi] berhubung dengan Promosi, khususnya yang berkaitan Premium, adalah hak milik pemilik masing-masing. Promosi ini dan Penganjur tidak mempunyai pertalian dengan, atau mendapat pengesahan atau tajaan daripada, pemilik berkenaan, melainkan dinyatakan sebaliknya, dan pemilik sedemikian bukan sebahagian daripada syarikat kumpulan Penganjur.

11.3     Peserta tidak berhak untuk menyerah mana-mana hak atau subkontrak mana-mana the kewajipan yang terkandung di  sini. Penganjur berhak untuk menyerahkan atau melesenkan seluruh atau mana-mana bahagian haknya kepada mana-mana pihak ketiga sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Penganjur.

11.4     Ketaksahan, tindakan yang menyalhi undang-undang atau kegagalan pengutkuasaan mana-mana terma tidak akan menjejaskan atau mempengaruhi kesinambungan pelaksanaan Terma dan Syarat Promosi yang selainnya.

11.5     Di mana Terma dan Syarat Promosi disediakan dalam bahawa Bahasa Inggeris dan bahasan lain, sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman antara bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam semua hal.

11.6     Terma dan Syarat Peraduan hendaklah diertikan, ditadbir dan ditafsirkan [menurut undang-undang Malaysia.

 

 1. Notis Privasi

 

12.2    Dengan menyertai Promosi, Peserta bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi Peserta oleh Penganjur berdasarkan Notis Privasi di www.nestle.com.my/info/privacy_notice.

12.1     By participating in the Promotion, the Participant agrees to the processing of the Participant’s Personal Data by the Organizer in accordance with the Privacy Notice in www.nestle.com.my/info/privacy_notice.